Μη Καταστροφικός ΈλεγχοςΕργασίες & Σύγχρονα όργανα

Ειδικότερα, οι εργασίες και τα όργανα του μη καταστροφικού ελέγχου σκυροδέματος (NDT) είναι τα εξής:


 1. Eύρεση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με τα όργανα:
  • CONCRETE TESTER DIGI SCHMIDT
  • SCHMIDT MATERIAL TEST HAMMER TYPE P & N

  Κατά τα διεθνή πρότυπα: EN 12398/ ASTM C805/ BS 1881 Part202/ DIN1048 Part202/ UNE 83.307


 2. Εύρεση αντίστοιχων τιμών θλιπτικής αντοχής με τη μέθοδο των υπερηχογραφημάτων, με το όργανο:
  • TICO ULTRASSONIG INSTRUMENT
  Και με τη μέθοδο εξόλκευσης ήλων με το όργανο:
  • HILTI Tester 4

 3. Κατά τα διεθνή πρότυπα: ISO/DIS 8047/ BS 1881 Part201/ ASTM C 597/ NF P 18-556/ NBN B 15-229 /UNI 7997/9524 UNE 83308

  Εκτός από τις τιμές θλιπτικής αντοχής το όργανο TICO ULTRASSONIG INSTRUMENT ή PUNDIT χρησιμοποιείται για την εύρεση: ομοιογένειας του σκυροδέματος - κοιλοτήτων, ρηγμάτων, ελαττώματα σκυροδέματος και του ορίου ελαστικότητας.

 4. Μέτρηση πάχους σκυροδέματος με το όργανο:
  • OLSON CTG-1TF


 5. Για την εύρεση των οπλισμών του φέροντος οργανισμού χρησιμοποιούνται τα όργανα:
  • REBAR LOCATOR PROFOMETER 3&5 της PROCEQ
  • FEROSCAN RV10 της HILTI

  Κατά τα διεθνή πρότυπα: SIA 162/ DIN 1045/ DGZ fp B2 BS 1881: Part204

  Επίσης για πλήρη αποσαφήνιση των οπλισμών κόμβων και θεμελίων, χρησιμοποιείται ο ηχοβολιστικός ενδοσκόπος GF8.


 6. Για την εύρεση της διάβρωσης των οπλισμών χρησιμοποιείται το όργανο:
  • CORROSION ANALYSING INSTRUMENT CANIN

  Κατά τα διεθνή πρότυπα: ASTM C876-80 /BS 1881 Part201 /SIA 2006 /DGZ fp B3 /UNI 10174 7. Εύρεση της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος με το όργανο:
  • PULL-OFF TESTER της PROCEQ

  Κατά τα διεθνή πρότυπα: ISO 4524/ CEN/TC 125 /BS 1881 Part207 /ASTM C 4541 /ACI 503-30 DIN 1048 Part2

  Ο συνδυασμός της παραπάνω μεθόδου με την χρήση φαινολοφθαλεΐνης προσδιορίζει τα βάθη ενανθρακώσεων σκυροδεμάτων. (Τα αποτελέσματα της κλασικής αυτής μεθόδου αντιπαρατίθενται με τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ηχοβολιστικού ενδοσκόπου GF8).


 8. Η δυναμική δοκιμαστική φόρτιση στο κτίριο δίνει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του και τις μέγιστες αποκρίσεις αυτού, καθώς και τη σεισμική του τρωτότητα. Έτσι, γίνεται η πρόταση ενίσχυσης στα σημεία του κτιρίου, όπου πραγματικά υπάρχει πρόβλημα (όπου παρουσιάζονται παθολογικές επιταχύνσεις). Τα παραπάνω πραγματοποιούνται με τη χρήση των οργάνων:
  • KINEMETRICS STRONG MOTION ANALYST
  • K2 DIGITAL RECORDER
  • SEQUOIA
  • Δυναμικοί διεγέρτες: GFT9 1200EL & GFT500-350


 9. Eισαγωγή του φορέα στο πρόγραμμα αντισεισμικής αξιολόγησης: MANDIS-GIBFIL.

 10. Εδαφοτεχνικός – γεωφυσικός προσδιορισμός ενεργών τάσεων υπεδάφους θεμελίωσης.

 11. Συλλογή των στοιχείων του φέροντα οργανισμού του κτιρίου (συντελεστής αξιοπιστίας δεδομένων KL3) και αποτίμηση της εναπομένουσας σεισμικής ικανότητας Vc κατά τους Ελληνικούς Κανονισμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) με το πρόγραμμα SCADA PRO.Δείτε ακόμα: